Які права та обов'язки туристів?

Відповідь.

Відповідно до них туристи і екскурсанти мають право:
- на реалізацію закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб, захист і повагу людської гідності;
- необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;
- інформацію про наявність ліцензії у суб'єкта, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері туризму, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких рередбачена законодавством;
- отримання обов'язкової інформації, що передує укладанню договору;
- отримання туристичних послуг, передбачених договором;
- особисту безпеку, захист життя, здорoв'я, прав споживача, а також майна;
- одержання відповідної медичної допомоги;
- відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов договору;
- сприяння з боку органів державної влади україни в одержанні правових та інших видів допомоги, а громадяни України також за і за її межами;
- реалізацію інших прав.
Туристи і екскурсанти зобов'язані:
- не порушувати права та законні інтереси інших осіб , вимоги законів, які діють на території країни перебування;
- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) тимчасового перебування;
- зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) тимчасового перебування;
- дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;
- надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;
- дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;
- відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.