Запитання 1. Які функції та повноваження Держспоживстандарту України?

Відповідь.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Держспоживстандарт України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності.
2. Держспоживстандарт України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також Положенням про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
У межах своїх повноважень Держспоживстандарт України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Держспоживстандарт України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держспоживстандарту України є:
- участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності , управління якістю;
- здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу у цій сфері, державного метрологічного контролю та нагляду;
- здійснення у межах своєї компетенції державного нагляду за додержанням законодавства у сфері стандартизації та підтвердження відповідності;
- забезпечення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю.
4. Держспоживстандарт України відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції:
1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, підтвердження відповідності , управління якістю та забезпечує її реалізацію;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів, реклами, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю, що розробляється центральними органами виконавчої влади;
4) розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань, що належить до його компетенції;
5) здійснює у відповідності до законодавства функції:
• у сфері споживчої політики та захисту прав споживачів;
• у сфері стандартизації;
• у сфері метрології;
• у сфері підтвердження відповідності;
• у сфері управління якістю;
• у сфері вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції і подальшого поводження з нею;
6) здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням законодавства у сфері регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
7) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що перебувають у його управлінні;
8) вживає в межах своєї компетенції заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішньому ринку;
9) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та забезпечення державної таємниці у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в його управлінні;
10) бере участь у роботі відповідних міжнародних організацій із захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, якості продукції;
11) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов’язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, виконання інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;
12) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладання, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції Укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до його відання;
13) бере участь у реалізації державної політики зайнятості, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників сфери захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності , управління якістю;
14) забезпечує в межах визначених законодавством повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
15) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;
16) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.